Personalen på pastorskansliet handhar ärenden som anknyter till gravar. I uppgifterna ingår bl.a. att sälja skötsel av gravar, förlänga gravrätter och godkänna gravvårdar.