Begravning

Korkeaharjun kappeli

Jordfästning

 

Död och begravning berör oss alla i något skede av livet, men arrangemangen är kanske främmande för oss. Genom att kontakta församlingens pastorskansli får ni information om olika arrangemang kring jordfästning och begravning och om ärenden som gäller gravrätt och minnesmärken (gravvårdar).

Begravningsplatser och gravplatser

 • Högåsens begravningsplats
 • Kyrkogården
 • Haavisto begravningsplats
 • Mogenpört begravningsplats

I församlingens begravningsverksamhet ingår att året runt sköta och underhålla begravningsplatserna. I denna verksamhet ingår också att upprätthålla den lokala begravningsplatskulturen vad beträffar minnesmärken som är av kulturhistorisk betydelse.

För skötseln av enskilda gravar ansvarar den som innehar gravrätten. Det är också möjligt att ingå avtal med församlingen om skötseln av graven.

Verksamheten styrs av många olika avtal, bestämmelser och lagar som till exempel reglementet för begravningsväsendet, begravningslagen, kyrkolagen, kyrkoordningen och hälsoskyddslagen.

Gå till väga på följande sätt:

Den som ansvarar för arrangemangen kring begravningen ska respektera den avlidnas åskådning och önskemål om begravningen. Kontakta pastorskansliet för att komma överens om och boka tid och tjänster för begravningen (bl.a. präst, kantor, församlingsmästare, plats och tidpunkt för jordfästningen, plats för minnesstunden samt kistalba).

Bokning av jordfästning, tidpunkt och begravningskapellet

 • Platsen och tidpunkten för jordfästningen kan bokas antingen per telefon eller genom att besöka pastorskansliet. I allmänhet välsignas den avlidna till gravens ro ungefär två eller tre veckor efter sin död.
 • Tidpunkten för jordfästningen kan reserveras redan innan man fått begravningstillståndet som en läkare har utfärdat. Då ska de anhöriga eller begravningsbyrån komma ihåg att lämna in begravningstillståndet till pastorskansliet före jordfästingen.
 • Jordfästningen kan förrättas i begravningskapellet på Högåsen 1.3- X (ungefär 50 personer i begravningsföljet) och i Pyttis kyrka. Jordfästningar förrättas också i kyrkan i Haavisto och på Haavisto och Mogenpört begravningsplatser.
 • Jordfästningar förrättas vardagar och lördagar.
 • För medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan är användningen av kapellet och kyrkan gratis.
 • Förrättningsprästens och kantorns tjänster är alltid avgiftsfria.
 • Det är möjligt att avgiftsfritt låna en kistalba, d.v.s. en kistduk, av församlingen Kom överens med pastorskansliet om lånet på förhand.

 

Gravläggning och inlösen av gravplats

 • Gravläggning av kista eller urna ska bokas hos pastorskansliet senast 5 dager före förrättningen.
 • Om jordfästningen av den avlidna förrättas på en annan ort, till exempel i den avlidnas hemkyrka, ska tidpunkten för gravläggningen också bokas hos pastorskansliet.
 • Gravläggning av urna kan ske tidigast en vecka efter jordfästningen.

Om släkten inte innehar en gammal gravplats, ska man inlösa en ny gravplats för en kista, en urna eller för aska. Kist- eller urnegravplatsen inlöses alltid för minst 25 år i taget. När gravläggning sker i en gammal grav förlängs gravrätten med längden av fredningstiden (25 år). Inlösen av gravplats är avgiftsfritt för veteraner och deras makor. För öppnande, täckande och iståndsättning av gravar och för avlägsnande av ett minnesmärke (gravvård) tas det alltid ut en separat avgift.

Till icke-kommuninvånare kan gravplatser överlåtas till ett högre inlösningspris.

Om man önskar begrava den avlidna på en begravningsplats på en annan ort, till exempel på födelseorten, ska församlingen i fråga kontaktas. Askan kan gravläggas i en urnegrav eller i minneslunden, där antingen urnan begravs eller askan strös ut. Minneslunden inklusive området där aska strös ut förvaltas av församlingen, medan en representant för släkten innehar gravrätten till en urnegravplats. Till minnet av dem som är begravda i minneslunden är det möjligt att beställa en namnplatta via församlingen. Församlingen ser till att namnplattan fästs på minneslundens gemensamma minnesmärke. I minneslunden finns det särskilda platser, där man kan ihågkomma den avlidna med snittblommor och ljus.

Minneslunden är också en plats där man kan ihågkomma avlidna som är begravda på en annan ort.

Om askan strös ut på en annan plats än en begravningsplats som församlingen är huvudman för, ska huvudmannen för krematoriet alltid informeras om att ägaren eller innehavaren av mark- eller vattenområdet har gett sitt samtycke till detta, och detta helst skriftligt. På krematoriet fyller man i fastighetsbeteckningen för mark- eller vattenområdet eller fastigheten i överlåtelseblanketten. Om det placeras en bestående gravvård på platsen, tolkas gravplatsen vara enskild grav, och för att anlägga en sådan måste man ansöka om tillstånd hos regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Bokning av plats för minnestunden

För minnesstunder kan Pyttis församling erbjuda lokaler av olika storlek. Lokalerna bokas på pastorskansliet.

I anslutning till pastorskansliet finns det en församlingssal. Det är också möjligt att ordna minnesstunder på församlingshemmet i kyrkbyn.

 

Mer information om begravningsarrangemang:

 • Begravningsverksamhetens centralförbund i Finland rf, www.shk.fi (på finska). På webbplatsen kan du t.ex. skriva ut en blankett om dina egna önskemål om din begravning. På detta sätt kan du hjälpa dina efterlevande:
 • Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, www.evl.fi
 • Webbplatsen för Finlands begravningsbyråers förbund http://www.hautaustoimistojenliitto.fi/se. Förbundet tillhandahåller häftet Mina begravningsarrangemang på svenska. Häftet finns att få hos samtliga begravningsbyråer som hör till Finlands Begravningsbyråers Förbund.

Avgift för användning av lokaler

Tron ger kraft när vi sörjer

Utgående från vår kristna tro förstår vi att såväl livet som döden är i Guds hand. Tron på en levande Gud ger oss hopp om att livet fortsätter i en annan form även efter döden.  Jesus säger: ”Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö”.

Död och lidande kan leda oss bort från Gud. Vi har ibland all orsak att fråga oss var den goda Guden finns i allt lidande. Å andra sidan kan vi förlita oss på att Gud inte vänder oss ryggen. Där det finns lidande och död, där står han oss särskilt nära.

Jordfästning

Jordfästningen innebär att vi än en gång är tillsammans. De anhöriga och vännerna följer den avlidna på den sista färden. På jordfästningen tackar vi för allt gott vi fått uppleva genom den avlidna, och i all sorg och saknad kan vi överlåta vår kära och oss själva i en barmhärtig Guds vård.

Förrättningssamtal

Med tanke på att jordfästningen ska utfalla väl är det viktigt att de anhöriga kommer överens om arrangemangen med begravningsprästen. Prästen kontaktar representanten för de anhöriga senast veckan före jordfästningen och kommer överens om ett möte. Förrättningssamtalet förs hemma hos någon av de närmaste anhöriga eller i församlingens lokaler.

Under förrättningssamtalet har de anhöriga tillfälle att berätta om den avlidnas liv och samtala om liv och död. Under samtalet behandlas också detaljer i anknytning till begravningen och önskemål om psalmer. Om andra önskemål som gäller musiken under jordfästningen ska man komma överens om med kantorn.

Kirkkoherranvirasto

Kontaktuppgifter

Hinnasto