Vigsel

Så här ska ni gå till väga...

Kontakta pastorskansliet och boka tid för vigseln i god tid. Ni kan framföra önskemål om vigselpräst.

På evangelisk-lutherska kyrkans webbplats finns det noggranna anvisningar och tips om hur ni ska gå till väga för att den viktigaste festligheten i ert liv ska bli lyckad.

Mer information

Vigseln till äktenskap är definitivt en av de evigt minnesvärda händelserna i livet. Syftet med vigseln är att be Gud välsigna makarnas gemensamma förbund. Samtidigt befästs också äktenskapet juridiskt.

Platsen

Vigseln förrättas vanligtvis i en kyrka eller ett kapell, men den kan också ske hemma, på en festplats eller någon annan plats som man kommer överens om med prästen.

Vigselakten

Vigseln förrättas av en präst. Dessutom ska åtminstone två vittnen vara närvarande. Om musiken kommer ni överens om med kantorn.

Förutsättningar

Före vigseln förrättas hindersprövning för äktenskap. Hindersprövningen ska utföras minst 7 dygn och högst 4 månader före vigseln. Ni ska ansöka om hindersprövning hos endera trolovades hemförsamling eller hos magistraten.

De som ska vigas till äktenskap ska vara 18 år fyllda, skriftskolegångna medlemmar av kyrkan. Om endera av de trolovade inte är medlem av kyrkan, kan paret vigas kyrkligt om den som inte hör till kyrkan är medlem av en annan kristen kyrka.

Om man ingått äktenskap hos en civil myndighet kan man få en välsignelse av äktenskapet av kyrkan.

Mer information om vigsel till äktenskap och praktiska arrangemang finns på Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands webbplats www.evl.fi