Kyrkoherdens hälsning

Besparingsbeslut i Pyttis församling

Om man bortser från sporadiska intäkter har det ekonomiska resultatet i Pyttis församling uppvisat förlust redan under flera år. På bokslutssammanträdet i våras drog kyrkofullmäktige upp riktlinjer för ekonomin och beslutade att måste man börja vidta balanseringsåtgärder. De senaste åren har den ekonomiska förlusten uppgått till 60 000-90 000 euro per år. I våras gav kyrkorådet ekonomiarbetsgruppen i uppdrag att åstadkomma besparingar som får ekonomin i balans. Arbetsgruppen konstaterade att besparingarna inte kan uppnås utan personalnedskärningar, så vi hade inget annat alternativ än att inleda samarbetsförhandlingar.

Förhandlingarna fördes i en öppen och konstruktiv anda. Tyvärr kan vi inte utnyttja så kallad naturlig avgång, d.v.s. ingen kommer att avgå med pension inom de närmaste åren. De anställdas önskan var att ingen ska bli uppsagd och denna önskan beaktades när kyrkorådet fattade sitt beslut den 24 maj. Kyrkorådet beslutade att församlingspastorns tjänst, två barnledarbefattningar och en av de två vaktmästarbefattningarna blir deltidsanställningar sålunda att de anställdas arbetstid är 50 % av en heltidsanställning. Det ingick också andra anpassningsåtgärder i beslutet, till exempel rekommenderades det att semesterpenningarna tas ut som ledighet, vilket naturligtvis är frivilligt.

Kyrkan har alltid ansetts vara en trygg och stabil arbetsgivare. Vi kan dock inte leva så att allt fortsätter gott och väl och som förr i det oändliga. Å ena sidan värnar kyrkan om traditioner, å andra sidan måste kyrkan sträva efter att ändra sina tillvägagångssätt i ett föränderligt samhälle. I dag ställer jag mig själv och mina arbetskamrater följande fråga: ”Hurdan är den kyrka vi vill tjäna om fem år?” Är det en kyrka, som kanske har mindre ekonomiska resurser, men som i samarbete med församlingsmedlemmarna är en levande kyrka och en gemenskap som berikar människornas inre liv?

En kristen församling är alltid någonting mera än den synliga gemenskapen. Kyrkans Herre är Kristus, vår uppståndne Frälsare, som är med oss ”alla dagar till tidens slut”.

I dessa förstämda stämningar vill jag be med följande ord ur Den blomstertid nu kommer: ”Gjut kärlekseld i hjärta, förnya själ och håg. Vänd bort all sorg och smärta som på vårt sinne låg”.

Marjo Kujala

kyrkoherde